Audyt Energetyczny

Audyt Energetyczny  || Cennik i zakres usług

Rodzaj i zakres usługi Cennik Audyt Energetyczny dla spółdzielni mieszkaniowej w Krakowie

Audyt Energetyczny dla spółdzielni mieszkaniowej w Krakowie

Audyt Energetyczny budynku wielorodzinnego
2500zł
Audyt Energetyczny budynku przemysłowego 2500zł
Uproszczony Audyt Energetyczny domu jednorodzinnego 550zł
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego

 

Audyt Energetyczny || Rozszerzony

Oferujemy również analizę opartą na stanie rzeczywistym budynku czyli na podstawie badań termowizyjnych

Rodzaj i zakres usługi Wspólnota lub Spółdzielnia
FLIR0405-wyciete 

Badanie termowizyjne wspólnoty mieszkaniowej

Kompleksowa termowizja, raport i opinia techniczna na piśmie. 1399zł (plus VAT)
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego

 

 

 

 

BATlab – Badania i Analizy Techniczne.

tel. 799 465 427

email: kontakt@batlab.pl

 

Audyt energetyczny – dokument dotyczący podejmowania i realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych zmniejszających ilość zużywanej energii. Audyt może dotyczyć całości energii (tzn. dla celów grzewczych, chłodzenia, oświetlenia, procesów technologicznych itd.) lub tylko wybranych zagadnień – np. audyt dla celów grzewczych.

Celem audytu jest określenie ilości zużywanej energii oraz zalecenie rozwiązań termomodernizacyjnych i określenie ich opłacalności. Audyt energetyczny to innymi słowy obiektywna opinia stwierdzająca, które termomodernizacje są opłacalne w badanym budynku oraz kiedy się zwrócą.

Audyt energetyczny składa się z następujących elementów:

  • inwentaryzacji instalacji które budynek już używa na cele grzewcze, ocenę właściwości cieplnych budynku oraz określenie, jaka jest charakterystyka energetyczna budynku,
  • podanie możliwych sposobów przeprowadzenia termomodernizacji,
  • ocenę opłacalności każdej z metod,
  • wskazanie, które z nich są optymalne dla konkretnej sytuacji.

Dokładne dane dotyczące zakresu i formy audytu energetycznego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346).

Premia termomodernizacyjna jest formą pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne wg. sporządzonego audytu energetycznego. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w maksymalnej wysokości 25% kwoty kredytu wykorzystanego na termomodernizację. Premia termomodernizacyjna jest spłatą części kredytu zaciągniętego na termomodernizację przez BGK. Oznacza to, że realizując przedsięwzięcie inwestor spłaca ok. 75% kwoty wykorzystanego kredytu.

Premia termomodernizacyjna przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie z własnych środków czyli np. osoby termo-modernizujące dom jednorodzinny.

Podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 lutego 2008 r (Dz.U. Nr 33 poz. 195)

Nie należy mylić sprawdzenia charakterystyki energetycznej budynku czyli certyfikatu energetycznego z audytem energetycznym, który wynika z odmiennych aktów prawnych i jest używany dla potrzeb termomodernizacji.

Jeśli nadal masz wątpliwości na temat różnicy certyfikatu energetycznego i audytu energetycznego to przyjmij, że certyfikat to klasa energetyczna jak np. lodówka i wyznacza koszty eksploatacji a audyt energetyczny to biznesplan który proponuje najkorzystniejsze rozwiązania remontu budynku zwracając szczególną uwagę na stan obecny.

Zagadnienie szerzej zostało opisane na poniższych stronach:

Zrzeszenie Audytorów Energetycznych

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Fundacja Poszanowania Energii