Operat Wodnoprawny dla Zagórza

Operat Wodnoprawny Zagórz

Wykonujemy Operaty Wodnoprawne na terenie Zagórza i powiatu Sanockiego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów ofe­rujemy spo­rzą­dze­nie pełnej  doku­men­tacji w celu uzy­ska­nia pozwo­le­nia wod­no­praw­nego, co oznacza zgodę władz na korzystanie z wód.

W ramach naszych usług wyko­nu­jemy ope­raty wod­no­prawne na terenie Zagórza i powiecie Sanockim. Ponadto kom­ple­tu­jemy wszystkie niezbędne doku­menty oraz spełniamy wszystkie powinności przed orga­nami admi­ni­stra­cji Pań­stwo­wej.

Jak zlecić wykonanie operatu wodnoprawnego w Zagórzu

Napisz na adres mailowy: operaty@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_428. Realizujemy usługi na terenie całego kraju, jednak naszą domeną jest Podkarpacie. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%.

Uwaga! na naszej stronie nie znajdziesz nigdzie indziej informacji na temat operatów wodnoprawnych, wszelkich informacji możesz zasięgnąć telefonicznie bądź mailowo!

Pozostałe informacje

Sprawdź inne nasze usługi, być może oprócz obowiązkowego operatu wodnoprawnego możemy dla Państwa wykonać usługę kamerą termowizyjną.

Operat Wodnoprawny Zagórz Operat Wodnoprawny Zagórz Operat Wodnoprawny Zagórz Operat Wodnoprawny Zagórz

Urządzenie wodne – rozumie się przez to urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, np:

  • stawy rybne;
  • obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych;
  • obiekty energetyki wodnej;
  • budowle piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne;
  • kanały i rowy;
  • to tylko niektóre z przypadków opisanych w Prawie Wodnym.

Zagórz – miasto w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Zagórz. Położony w pobliżu ujścia Osławy do Sanu, na Pogórzu Bukowskim. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. krośnieńskiego. W latach 1972–1977 Zagórz był w granicach administracyjnych miasta Sanoka jako dzielnica. Według danych z 31 grudnia 2014 r. miasto miało 5073 mieszkańców [Wikipedia].

Zlewnia – zakres lądu, spośród którego wszelki spływ powierzchniowy wód jest spuszczany poprzez zbiór rzeczek, cieków, nurtów, rzeczek oraz kanałów do wyszukanego punktu.

Zanieczyszczenie – emisja, która może być niebezpieczna dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, w tymże jakości ekosystemów wodnych tudzież ich okolic, może powodować szkodę w dobrach materialnych, pogarszać walory estetyczne środowiska;

Powiat sanocki – powiat w Polsce (południowo-wschodnia część województwa podkarpackiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Sanok. Od wschodu graniczy z powiatem leskim, od południa ze słowackim powiatem Medzilaborce kraju preszowskiego [Wikipedia].

Budownictwo wodne – polega na wytwarzaniu a także wspieraniu urządzeń wodnych. Przy projektowaniu, wykonywaniu a także utrzymywaniu urządzeń wodnych należy kierować się zasadą zrównoważonego rozwoju, natomiast w szczególności zachowaniem właściwego stanu wód oraz charakterystycznych dla nich biocenoz, potrzebą zachowania istniejącej rzeźby terenu jak i biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz na obszarach podmokłych.