Przeciwpożarowa kontrola instalacji elektrycznej w Katowicach

Przeciwpożarowa kontrola instalacji elektrycznej w Katowicach

Wykonujemy kontrole przeciwpożarowe za pomocą termowizji na terenie Katowic

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów ofe­rujemy spo­rzą­dze­nie pełnej kontroli przeciwpożarowej instalacji elektrycznej za pomocą termowizji na terenie Katowic i okolic.

W ramach naszych usług wyko­nu­jemy badania i analizy termowizyjne instalacji elektrycznych oraz raporty i opinie techniczne z przeprowadzonej kontroli na terenie Katowic i woj. Śląskiego.

Jak zlecić wykonanie kontroli przeciwpożarowej za pomocą termowizji w Katowicach

Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju, jednak naszą domeną jest Małopolska. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%.!

Pozostałe usługi termowizyjne

Sprawdź inne nasze usługi, być może oprócz przeciwpożarowej kontroli instalacji elektrycznej możemy dla Państwa wykonać inną usługę kamerą termowizyjną.

Przeciwpożarowa kontrola instalacji elektrycznej w Katowicach Przeciwpożarowa kontrola instalacji elektrycznej w Katowicach Przeciwpożarowa kontrola instalacji elektrycznej w Katowicach Przeciwpożarowa kontrola instalacji elektrycznej w Katowicach

Pozostałe informacje oprócz przeciwpożarowej kontroli instalacji elektrycznej

Katowice (1953-1956 Stalinogród, niem. Kattowitz, śl. Katowicy, cz. Katovice) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa śląskiego. Jeden z głównych ośrodków Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i największe pod względem ludności miasto konurbacji górnośląskiej.

Początki Katowic sięgają XVI w., kiedy były ośrodkiem rolniczym i kuźniczym, którego gwałtowny rozwój został zapoczątkowany w połowie XIX w. wraz z rozwojem przemysłu i doprowadzeniem do miasta linii kolejowej. Prawa miejskie Katowice uzyskały 11 września 1865 r., rozwijając się z biegiem czasu w szybkim tempie, będąc obecnie jednym z największych miast Polski. Z liczbą 301 834 mieszkańców w 2014 jest 10. miastem w kraju pod względem liczby ludności i 11. pod względem powierzchni, mając prawie 165 km² [Wikipedia].

Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,59 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice [Wikipedia].

Zainteresowania historią i kulturą ludową Ślązaków pojawiają się u pisarzy i uczonych polskich właściwie dopiero od drugiej po­łowy osiemnastego wieku. Różny był charakter tych zainteresowań. Polacy przybywający na ziemie śląskie z innych obszarów targanego wewnętrznymi niedomaganiami kraju patrzą na nie przede wszyst­kim ze stanowiska emocjonalnego, jakie musiało się pogłębiać z chwilą bezpośredniego zetknięcia z ludnością rodzimą dawno utra­conej dzielnicy. Tożsamość zachowanego języka, bliskie podobień­stwo kultury i zdecydowana postawa śląskiego ludu wzbudzały uczucie żalu, że ziemię tę tak zaniedbano. Czujemy to wyraźnie we wspomnieniach Franciszka Karpińskiego, umykającego z kraju przed konfederacją barską poprzez Śląsk do Wiednia. Karpiński pytając miejscowego chłopa o drogę do Oderberga usłyszał cierpką odpo­wiedź: „Niemcy to nazwah Odelberg, a to miasto zowie się Bogumi- nów po dawnemu”. „Tak to dawność i usiłowania niemieckie — pisze dalej Karpiński — nie mogły wymazać z pamięci pospólstwa na­zwisko starożytne miasta tego. Znowu ja ciebie wspominam, oj­czyzno moja, jak daleko kiedyś rozciągały się twoje osady, które nieładem utraciłaś. A teraz język mój, pozostały jeszcze między po­spólstwem, potwierdził mi wielkość dawną naszych Słowian, którzy tak zmarnieli w czasie teraźniejszym”. Podobne wypowiedzi o łącz­ności Śląska z Polską, ale już w formie obiektywnych stwierdzeń, znajdujemy w krytycznych pismach Naruszewicza. Nade wszystko zaś wyniki badań twórców i organizatorów nowoczesnej nauki pol­skiej, Kołłątaja i Bandtkiego, są punktem zwrotnym w ujmowaniu zagadnień śląskich. Zwłaszcza źródłowe prace Bandtkiego, między innymi oparte na badaniach terenowych, dają podstawę do nauko­wego ustalenia zachodnich granic zasięgu języka polskiego i kultury Ślązaków. W późniejszych latach pierwszej połowy XIX w. nie spo­tykamy już tak konkretnych badań nad kulturą Ślązaków, badań opartych na materiałach źródłowych. Poza gorącymi odezwami Jó­zefa Łepkowskiego, krakowskiego archeologa i historyka sztuki, na­trafiamy w tym okresie na romantyczne inwokacje Polaków podą­żających przez Śląsk na zachód bądź też do śląskich uzdrowisk, jak np. Wincentego Pola, który „z przelotu taboru” (pociągu) stwierdził plemienną i dialektyczną przynależność Śląska do Polski, wieszcząc, że „Śląsk, jak należał do Polski, tak będzie polskim, gdy się wielkie rzesze o wymiar sprawiedliwości upomną”1. Żadne z ówczesnych nau­kowych ognisk polskich nie przystąpiło do systematycznych badań dających podstawy do obiektywnych stwierdzeń związków Śląska z resztą ziem polskich. Jednakże należy tu wymienić tzw. „patrio­tyczną akcję”, którą z ramienia Wydziału Literackiego Kasyna Go­styńskiego podjął na Śląsku Edmund Bojanowski, folklorysta, wy­chowanek uniwersytetu wrocławskiego, pozostający w kontaktach z Purkynjem i Lompą. Nie rozwinęła się przecież ta akcja na tyle, aby przynieść poważniejsze wyniki naukowo-badawcze. Dopiero w początkach drugiej połowy dziewiętnastego wieku uzyskał je Lucjan Malinowski na podstawie badań terenowych, zapoczątkowa­nych w 1869 r [Szajbel, Jan (1926-1973) Oprac, Linette, Bogusław Oprac].