Protokół z kontroli systemu klimatyzacji

Zarządcy i właściciele budynków, w których istnieje klimatyzacja o mocy znamionowej powyżej 12kW, są zmuszeni do posiadania Protokołu z kontroli systemu klimatyzacji. Dzięki okresowym przeglądom Ministerstwo zamierza zmniejszyć zapotrzebowanie na energię. Wraz z protokołem nasza firma dołącza komentarz, w którym zawarte są zalecenia jak przyczynić się do optymalizacji i tym samym zmniejszyć zużycie energii przez urządzenie chłodnicze.

Co zawiera protokół z kontroli systemu klimatyzacji?

W ramach obowiązkowej kontroli systemu klimatyzacji przeprowadzanej przez naszą firmę, dokonujemy szczegółowych obliczeń na podstawie wykonanych pomiarów m.in. zawartości gazów w powietrzu i właściwości cieplno-wilgotnościowych. Dodatkowo sprawdzany jest stan kotła i całej instalacji centralnego ogrzewania.

Kiedy protokół z kontroli systemu ogrzewania jest aktualny a kiedy się przedawnia?

W ramach Rozporządzenia Ministra Budownictwa częstotliwość wykonywania protokołów z kontroli systemu ogrzewania, jest zależna od typu spalanego paliwa i mocy samego kotła. Im paliwo jest bardziej płynne tym rzadziej zlecamy sporządzenie kontroli. Np. dla kotła gazowego do 100kW okresowy przegląd należy wykonywać co 5 lat, zaś dla kotła na paliwo stałe. Dokładną listę sporządziliśmy poniżej.

zasilanie\mocod 20kWod 100kW
stałe raz na 5 lat raz na 2 lata
ciekłe raz na 5 lat raz na 2 lata
gazowe raz na 5 lat raz na 4 lata

Jak można przesłać zlecenie lub zapytanie ofertowe

Chcesz zlecić sprawdzenie stanu technicznego systemu ogrzewania? Wykonujemy prace zgodne z Rozporządzeniem i wystawiamy Protokoły Kontroli spełniające wymagania Ministerstwa. Na terenie Małopolski, Śląska lub Podkarpacia wykonujemy zlecenia od ręki, napisz do nas na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju, jednak naszą domeną jest Polska Południowa.

Sprawdź inne nasze usługi, być może oprócz obowiązkowej kontroli systemu ogrzewania, możemy dla Państwa wykonać usługę kontroli stanu izolacji budynku.

W ramach polepszenia efektywności energetycznej w Polsce zostaliśmy głównym wykonawcą akcji Ciepły Kraków.

Protokół z kontroli systemu ogrzewania

W raz z wejściem w życie Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków wszyscy zarządcy i właściciele budynków, w których działa kocioł powyżej 20kW, są zobowiązani do zlecenia okresowej kontroli systemu ogrzewania. Jeśli zaliczasz się do opisanego grona osób, to w tym artykule dowiesz się, jak powinien wyglądać Protokół z kontroli systemu ogrzewania oraz od czego zależna jest jego data ważności.

Co zawiera protokół z kontroli systemu ogrzewania?

W ramach kontroli systemu ogrzewania przeprowadzanych przez nasz zespół dokonuje się pomiarów stężenia CO2 i właściwości cieplno-wilgotnościowych powietrza. Ponadto sprawdzany jest stan kotła i całej instalacji centralnego ogrzewania. Wszystkie wyniki wraz z danymi dotyczącymi budynku np. kubaturą,  powierzchnią i certyfikatem energetycznym zostają przekazane właścicielowi lub zarządcy obiektu. Najważniejszym parametrem jaki jest publikowany w raporcie, to sprawność obliczeniowa kotła. Protokół z kontroli systemu ogrzewania należy zabezpieczyć i przetrzymywać w odpowiednim miejscu na wypadek inspekcji odpowiednich organów.

Kiedy protokół z kontroli systemu ogrzewania jest aktualny a kiedy się przedawnia?

W ramach Rozporządzenia Ministra Budownictwa częstotliwość wykonywania Protokołów z kontroli systemu ogrzewania jest zależna od typu spalanego paliwa i mocy samego kotła. Im paliwo jest bardziej płynne tym rzadziej zlecamy sporządzenie kontroli. Np. dla kotła gazowego do 100kW, okresowy przegląd należy wykonywać co 5 lat, zaś dla kotła na paliwo stałe. Dokładną listę sporządziliśmy poniżej.

zasilanie\mocod 20kWod 100kW
stałe raz na 5 lat raz na 2 lata
ciekłe raz na 5 lat raz na 2 lata
gazowe raz na 5 lat raz na 4 lata

Jak można przesłać zlecenie lub zapytanie ofertowe

Chcesz zlecić sprawdzenie stanu technicznego systemu ogrzewania? Wykonujemy prace zgodne z Rozporządzeniem i wystawiamy Protokoły kontroli spełniające wymagania Ministerstwa. Na terenie Małopolski, Śląska lub Podkarpacia wykonujemy zlecenia od ręki, napisz do nas na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju, jednak naszą domeną jest Polska Południowa.

Sprawdź inne nasze usługi, być może oprócz obowiązkowej kontroli systemu ogrzewania możemy dla Państwa wykonać usługę kontroli stanu izolacji budynku.

W ramach polepszenia efektywności energetycznej w Polsce zostaliśmy głównym wykonawcą akcji Ciepły Kraków.

Przegląd kotła

Okresowy przegląd kotła powyżej 20kW, jest obowiązkowy i ma na celu zoptymalizowanie pracy systemu ogrzewania. Obowiązek kontroli powstał wraz z wejściem w życie Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Wraz z przeprowadzeniem kontroli systemu ogrzewania otrzymują Państwo niezbędny dokument zwany protokołem oraz zalecenia mające na celu zmniejszyć koszty ogrzewania i emisję zanieczyszczeń.  Protokół jest ograniczony terminem ważności i należy co kilka lat zlecać ponownie wykonanie kontroli.

Jak często zlecać przegląd kotła?

zasilanie\mocod 20kWod 100kW
stałe raz na 5 lat raz na 2 lata
ciekłe raz na 5 lat raz na 2 lata
gazowe raz na 5 lat raz na 4 lata

Co znajduje się w protokole z przeglądu kotła?

Kontrola kotła zawsze kończy się wręczeniem odpowiedniego protokołu, podsumowującego aktualny stan rzeczywisty. W dokumencie znajdziemy informacje dotyczące: budynku, w którym pracuje instalacja, rodzaju paliwa zasilającym obciążony kocioł, stanie izolacji termicznej systemu ogrzewania, obliczonej sprawności kotła oraz wartości poszczególnych parametrów wpływających na wydajność urządzenia.

Gdzie trafia dokument potwierdzający kontrolę kotła?

Wynik przeprowadzonej kontroli jest ważny w momencie sporządzenia 3 kopii. Pierwsza z nich powinna zostać umieszczona w katalogu prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Druga i trzecia kopia jest do podziału między Zleceniodawcę a GRUPĘ BATlab. Czas jaki należy przechowywać dokumentację z ostatniej kontroli kotła, zależy od rodzaju paliwa zasilającego urządzenie. W tabelce powyżej zamieszczono informację, jak często należy wykonywać okresowe kontrole systemu ogrzewania na terenie Polski.

Jak przesłać zapytanie ofertowe lub prośbę o wycenę zlecenia

Musisz zlecić sprawdzenie stanu technicznego systemu ogrzewania? Jeśli budynek jest usytuowany na terenie Małopolski, Śląska lub Podkarpacia, napisz do nas na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju jednak naszą domeną jest Polska Południowa.

Sprawdź inne nasze usługi, być może oprócz obowiązkowej kontroli systemu ogrzewania, możemy dla Państwa wykonać usługę kontroli stanu izolacji budynku.

W ramach polepszenia efektywności energetycznej w Polsce zostaliśmy głównym wykonawcą akcji Ciepły Kraków.

Okresowe badania maszyn produkcyjnych

Okresowe badania maszyn produkcyjnych za pomocą podczerwieni to najprostsza droga do wykrycia usterki zanim dojdzie do paraliżu linii produkcyjnej.  Za pomocą specjalistycznego urządzenia jakim jest kamera termowizyjna można wykonać szereg zdjęć obrazujących rozkład termiczny styków, obudowy lub całego urządzenia elektroenergetycznego.

Zleć okresowe badania maszyn produkcyjnych

Po okresowym badaniu maszyn produkcyjnych sporządzamy profesjonalny protokół  zawierający wszystkie niezbędne informacje oraz wyniki pomiarów opatrzone komentarzem. Załącznik do raportu zawierający kolorowe obrazy termiczne również będzie zawierał parametry jakie zanotowano podczas wykonywania zdjęć (dystans, wilgotność względna powietrza otaczającego badany obiekt, emisyjność powłoki urządzenia i wiele innych). Nasza kontrola okresowa uwzględnia pomiary rozkładu temperatury na urządzeniu elektroenergetycznym i energetycznym a także zestawienie wyników z termogramami referencyjnymi.

Systematyczność = Oszczędności

Sprawność całej linii produkcyjnej to sprawność najsłabszego urządzenia do kwadratu liczby maszyn. W przypadku produkcji w której biorą udział 3  maszyny a jedna z nich pracuje na 95% to całkowita sprawność jest równa 0,953 = 0,86; dla linii składającej się z 30 urządzeń gdzie jedno z nich musiało zostać wyłączone sprawność całego obiegu to 030=0;

Z biegiem czasu wszystkie urządzenia ulegają przegrzaniu, zalaniu lub innym awariom. Systematyczne czuwanie nad pracą urządzeń elektroenergetycznych prowadzi do wykrycia drobnych wad które mogą wpłynąć na działanie całej linii produkcyjnej. Zazwyczaj wady i awarie mają skutek negatywny na wydajności zakładu produkcyjnego co odbija się na zmniejszeniu produkcji. Im lepsza organizacja pracy tym większe straty przynoszą niespodziewane awarie. Dzięki naszym okresowym kontrolą zdołasz wykryć przegrzane bezpieczniki i zaoszczędzić pieniądze.

Jak często przeprowadzać okresowe badanie maszyn i urządzeń?

Nie ma reguły, jednak pierwszą kontrolę należy zlecić w momencie gdy wszystkie urządzenia są sprawne. Naszą misją jest eliminowanie niespodziewanych awarii ponieważ daje to największe rezultaty w formie oszczędności dla zleceniodawcy. Analiza już uszkodzonych urządzeń również przyniesie wartościowe informacje jednak nie zwróci to czasu gdy pracownicy skierowani na produkcję nie mogli wykonywać należycie swoich obowiązków. Preferujemy profilaktykę ponad badanie przyczyn już niesprawnych urządzeń.

Jak złożyć zapytanie ofertowe lub prośbę o wycenę?

Chcesz wycenić lub zlecić opiekę termowizyjną nad urządzeniami zakładu produkcyjnego? Napisz do nas na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju a w szczególności na terenie Małopolski, Śląska i Podkarpacia.

W ramach polepszenia efektywności energetycznej w Polsce, zostaliśmy głównym wykonawcą akcji Ciepły Kraków.

Kontrola Systemu Klimatyzacji

Okresowa kontrola systemu klimatyzacji służy ocenie sprawności instalacji i musi być wykonywana co 5 lat. Ponadto jej zaletą jest dostosowaniu instalacji do potrzeb użytkowników. Kontrola klimatyzacji jest obowiązkowa dla urządzeń chłodniczych powyżej 12kW i wynika z ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Stanowi jeden z fundamentów opracowanego przez ministra budownictwa projektu zmniejszenia zapotrzebowania na energię. Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą budynku w którym urządzenie chłodnicze wymaga kontroli zapoznaj się z całym artykułem. Znajdziesz tutaj szczegółowe informacje dotyczące przebiegu całego procesu.

Pozwól wykonać kontrolę systemu klimatyzacji profesjonalistom

Przekazując wykonanie kontroli systemu klimatyzacji naszej firmie otrzymacie Państwo szczegółowy raport zgodny z wymaganiami ministra infrastruktury i rozwoju. Protokół spełniający wszystkie wymagania z rozporządzenia jest wystarczającym dokumentem w świetle prawa. Nasza kontrola uwzględnia zweryfikowanie efektywności energetycznej urządzenia oraz dostosowanie mocy chłodzącej do potrzeb użytkowników co może przyczynić się do znacznego obniżenia rachunków. Naszym dodatkowym atutem jest bogate wyposażenie warsztatu. Podczas zleceń posiłkujemy się zaawansowanym sprzętem służącym do dokładnych pomiarów firmy Flir, Leica oraz Extech.

Kontrola to obowiązek!

Świadcząc profesjonalne usługi wychodzimy na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów. Oferujemy wykonanie kompleksowej kontroli systemów klimatyzacji dla podmiotów zobowiązanych wg. ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.  Przypominamy iż są to właściciele i zarządcy budynków w których zainstalowany jest system klimatyzacji o mocy chłodniczej nominalnej powyżej 12kW.

Jak często należy przeprowadzać kontrolę systemu ogrzewania?

Przekazywanie chłodu do pomieszczeń\mocpowyżej 12kW
instalacja wentylacji i klimatyzacji raz na 5 lat
klimakonwektory wentylatorowe raz na 5 lat
klimatyzatory raz na 5 lat
inne raz na 5 lat

Co znajduje się w sprawozdaniu z naszych badań i analiz?

Nasz protokół z przeprowadzonej kontroli systemu klimatyzacji zawiera:

  • szczegółowe dane identyfikacyjne budynku
  • podstawowe dane systemu chłodzenia
  • ocenę sprawności systemu chłodzenia
  • zalecenia mające na celu poprawić efektywność energetyczną kontrolowanego systemu klimatyzacji

Jak złożyć zapytanie ofertowe lub prośbę o wycenę?

Chcesz wycenić lub zlecić sprawdzenie stanu technicznego systemu klimatyzacji? Napisz do nas na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju a w szczególności na terenie Małopolski, Śląska i Podkarpacia.

W ramach polepszenia efektywności energetycznej w Polsce zostaliśmy głównym wykonawcą akcji Ciepły Kraków.

Kontrola Systemu Ogrzewania

Okresowa kontrola systemu ogrzewania wynika z ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Jest to część planu krajowego mającego na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię dla budynków.

Zleć kontrolę systemu ogrzewania profesjonalistom

Zlecając wykonanie kontroli systemu ogrzewania w naszej firmie otrzymacie państwo szczegółowy raport ze stanu faktycznego systemu ogrzewania. Nasze działania uwzględniają zweryfikowanie efektywności energetycznej urządzenia oraz dostosowanie mocy do potrzeb użytkowników. Ponadto w pracy pomaga nam zaawansowany sprzęt służący do pomiaru i wyliczenia m.in. stanu izolacji termicznej kotła, sprawności kotła, jawnej straty kominowej, CO2 i wilgotności względnej.

Kontrola to obowiązek

Spełniając oczekiwania naszych Klientów oferujemy wykonanie kontroli systemów ogrzewania dla podmiotów zobowiązanych wg. ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Są to m.in. właściciele i zarządcy budynków w których zainstalowany jest system ogrzewania o mocy 20kW i powyżej.

Jak często należy przeprowadzać kontrolę systemu ogrzewania?

zasilanie\mocod 20kWod 100kW
stałe raz na 5 lat raz na 2 lata
ciekłe raz na 5 lat raz na 2 lata
gazowe raz na 5 lat raz na 4 lata

Co znajduje się w sprawozdaniu z naszych badań i analiz?

Nasz protokół z przeprowadzonej kontroli systemu ogrzewania zawiera:

  • dane identyfikacyjne budynku
  • dane identyfikacyjne systemu ogrzewania
  • ocenę sprawności systemu ogrzewania
  • zalecenia i zakres działań mających na celu poprawić efektywność energetyczną kontrolowanego systemu ogrzewania

Zapytanie Ofertowe lub prośba o wycenę

Chcesz wycenić lub zlecić sprawdzenie stanu technicznego systemu ogrzewania? Napisz do nas na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju a w szczególności na terenie Małopolski, Śląska i Podkarpacia.

W ramach polepszenia efektywności energetycznej w Polsce zostaliśmy głównym wykonawcą akcji Ciepły Kraków.