Operat Wodnoprawny dla Leska

Operat Wodnoprawny Lesko

Wykonujemy Operaty Wodnoprawne na terenie Leska i powiatu Leskiego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów ofe­rujemy spo­rzą­dze­nie pełnej  doku­men­tacji w celu uzy­ska­nia pozwo­le­nia wod­no­praw­nego, co oznacza zgodę władz na korzystanie z wód.

W ramach naszych usług wyko­nu­jemy ope­raty wod­no­prawne na terenie Leskiego i powiecie Leskim. Ponadto kom­ple­tu­jemy wszystkie niezbędne doku­menty oraz spełniamy wszystkie powinności przed orga­nami admi­ni­stra­cji Pań­stwo­wej.

Jak zlecić wykonanie operatu wodnoprawnego w Lesku

Napisz na adres mailowy: operaty@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_428. Realizujemy usługi na terenie całego kraju, jednak naszą domeną jest Podkarpacie. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%.

Uwaga! na naszej stronie nie znajdziesz nigdzie indziej informacji na temat operatów wodnoprawnych, wszelkich informacji możesz zasięgnąć telefonicznie bądź mailowo!

Pozostałe informacje

Sprawdź inne nasze usługi, być może oprócz obowiązkowego operatu wodnoprawnego możemy dla Państwa wykonać usługę kamerą termowizyjną.

Operat Wodnoprawny LeskoOperat Wodnoprawny LeskoOperat Wodnoprawny LeskoOperat Wodnoprawny Lesko

Lesko (do 1931 Lisko) – miasto w woj. podkarpackim, stolica powiatu, siedziba gminy Lesko. Położone nad Sanem na obszarze Gór Sanocko-Turczańskich. W latach 1972-1975 Lesko było siedzibą powiatu bieszczadzkiego. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. krośnieńskiego. Według danych z 31 grudnia 2014 miasto miało 5615 mieszkańców [Wikipedia].

Powiat leski – powiat w Polsce (województwo podkarpackie), utworzony w 2002 z części powiatu bieszczadzkiego. Jego siedzibą jest miasto Lesko. Powiat od południa graniczy ze słowackim krajem preszowskim, od zachodu – z powiatem sanockim, a od wschodu – z powiatem bieszczadzkim. Podstawowe gałęzie gospodarki to rolnictwo i turystyka [Wikipedia].

Budowle przeciwpowodziowe – to m.im. poldery przeciwpowodziowe, zbiorniczki retencyjne posiadające rezerwę powodziową, suche zbiorniki przeciwpowodziowe, wały przeciwpowodziowe wraz z budynkami związanymi z nimi funkcjonalnie a dodatkowo wrota przeciwpowodziowe i przeciwsztormowe;

Zlewnia – zakres lądu, spośród jakiego całkowity spływ powierzchniowy wód zostaje wypuszczany przez zbiór strug, strumyków, prądów, rzeczek a również kanałów do obranego punktu biegu cieku.

Powódź – definiuje się przez to chwilowe pokrycie poprzez wodę obszaru, który w właściwych warunkach nie zostaje pokryty wodą, w szczególności zapoczątkowane przez wezbranie wody w ciekach naturalnych, akwenach wodnych a także rowach;

Ścieki przemysłowe – to ścieki powstałe w związku z realizowaną poprzez zakład aktywnością handlową, gospodarczą, magazynową, komunikacyjną albo usługową, wypuszczane urządzeniami kanalizacyjnymi rzeczonego zakładu;

Operat Wodnoprawny dla Zagórza

Operat Wodnoprawny Zagórz

Wykonujemy Operaty Wodnoprawne na terenie Zagórza i powiatu Sanockiego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów ofe­rujemy spo­rzą­dze­nie pełnej  doku­men­tacji w celu uzy­ska­nia pozwo­le­nia wod­no­praw­nego, co oznacza zgodę władz na korzystanie z wód.

W ramach naszych usług wyko­nu­jemy ope­raty wod­no­prawne na terenie Zagórza i powiecie Sanockim. Ponadto kom­ple­tu­jemy wszystkie niezbędne doku­menty oraz spełniamy wszystkie powinności przed orga­nami admi­ni­stra­cji Pań­stwo­wej.

Jak zlecić wykonanie operatu wodnoprawnego w Zagórzu

Napisz na adres mailowy: operaty@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_428. Realizujemy usługi na terenie całego kraju, jednak naszą domeną jest Podkarpacie. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%.

Uwaga! na naszej stronie nie znajdziesz nigdzie indziej informacji na temat operatów wodnoprawnych, wszelkich informacji możesz zasięgnąć telefonicznie bądź mailowo!

Pozostałe informacje

Sprawdź inne nasze usługi, być może oprócz obowiązkowego operatu wodnoprawnego możemy dla Państwa wykonać usługę kamerą termowizyjną.

Operat Wodnoprawny ZagórzOperat Wodnoprawny ZagórzOperat Wodnoprawny ZagórzOperat Wodnoprawny Zagórz

Urządzenie wodne – rozumie się przez to urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, np:

 • stawy rybne;
 • obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych;
 • obiekty energetyki wodnej;
 • budowle piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne;
 • kanały i rowy;
 • to tylko niektóre z przypadków opisanych w Prawie Wodnym.

Zagórz – miasto w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Zagórz. Położony w pobliżu ujścia Osławy do Sanu, na Pogórzu Bukowskim. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. krośnieńskiego. W latach 1972–1977 Zagórz był w granicach administracyjnych miasta Sanoka jako dzielnica. Według danych z 31 grudnia 2014 r. miasto miało 5073 mieszkańców [Wikipedia].

Zlewnia – zakres lądu, spośród którego wszelki spływ powierzchniowy wód jest spuszczany poprzez zbiór rzeczek, cieków, nurtów, rzeczek oraz kanałów do wyszukanego punktu.

Zanieczyszczenie – emisja, która może być niebezpieczna dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, w tymże jakości ekosystemów wodnych tudzież ich okolic, może powodować szkodę w dobrach materialnych, pogarszać walory estetyczne środowiska;

Powiat sanocki – powiat w Polsce (południowo-wschodnia część województwa podkarpackiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Sanok. Od wschodu graniczy z powiatem leskim, od południa ze słowackim powiatem Medzilaborce kraju preszowskiego [Wikipedia].

Budownictwo wodne – polega na wytwarzaniu a także wspieraniu urządzeń wodnych. Przy projektowaniu, wykonywaniu a także utrzymywaniu urządzeń wodnych należy kierować się zasadą zrównoważonego rozwoju, natomiast w szczególności zachowaniem właściwego stanu wód oraz charakterystycznych dla nich biocenoz, potrzebą zachowania istniejącej rzeźby terenu jak i biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz na obszarach podmokłych.

 

Operat Wodnoprawny dla Sanoka

Operat Wodnoprawny Sanok

Wykonujemy Operaty Wodnoprawne na terenie Sanoka i powiatu Sanockiego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów ofe­rujemy spo­rzą­dze­nie pełnej  doku­men­tacji w celu uzy­ska­nia pozwo­le­nia wod­no­praw­nego, co oznacza zgodę władz na korzystanie z wód.

W ramach naszych usług wyko­nu­jemy ope­raty wod­no­prawne na terenie Sanoka i powiecie Sanockim. Ponadto kom­ple­tu­jemy wszystkie niezbędne doku­menty oraz spełniamy wszystkie powinności przed orga­nami admi­ni­stra­cji Pań­stwo­wej.

Jak zlecić wykonanie operatu wodnoprawnego w Sanoku

Napisz na adres mailowy: operaty@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_428. Realizujemy usługi na terenie całego kraju, jednak naszą domeną jest Podkarpacie. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%.

Uwaga! na naszej stronie nie znajdziesz nigdzie indziej informacji na temat operatów wodnoprawnych, wszelkich informacji możesz zasięgnąć telefonicznie bądź mailowo!

Pozostałe informacje

Sprawdź inne nasze usługi, być może oprócz obowiązkowego operatu wodnoprawnego możemy dla Państwa wykonać usługę kamerą termowizyjną.

Operat Wodnoprawny SanokOperat Wodnoprawny SanokOperat Wodnoprawny SanokOperat Wodnoprawny Sanok

Sanok (pełna nazwa Królewskie Wolne Miasto Sanok) – miasto powiatowe w województwie podkarpackim. Położone w dolinie Sanu, w Kotlinie Sanockiej, w Euroregionie Karpackim. Wchodzi w skład powiatu sanockiego, jest także siedzibą gminy wiejskiej Sanok, jednak do niej nie należy. Jest jednym z najdalej wysuniętych na południowy wschód ośrodków miejskich Polski, z rozwiniętym przemysłem chemicznym. Powiat sanocki wraz z krośnieńskim jest jednym z najstarszych ośrodków górnictwa naftowego na świecie, rafineria oraz kopalnie ropy naftowej istniały tu przed rokiem 1884. Odbywają się tu imprezy kulturalne, sportowe i rozrywkowe o charakterze krajowym i europejskim. Patronem miasta jest Archanioł Michał, a od roku 2006 również św. Zygmunt Gorazdowski [Wikipedia].

Powiat sanocki – powiat w Polsce (południowo-wschodnia część województwa podkarpackiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Sanok. Od wschodu graniczy z powiatem leskim, od południa ze słowackim powiatem Medzilaborce kraju preszowskiego [Wikipedia].

Wody graniczne – definiuje się poprzez to wody, którymi przebiega granica państwa, lub wody w tych miejscach, w których są one przecięte granicą państwa;

Wody podziemne – definiuje się poprzez to wszelkie wody znajdujące się pod nawierzchnią gleby, w tym wody gruntowe będące w bezpośredniej łączności z gruntem;

Operat Wodnoprawny – podstawowy dokument dodawany do wniosku o pozwolenie wodnoprawne. Niniejszy dokument przygotowuje się w postaci opisowej na druku oraz w postaci cyfrowej. Część graficzna w formie cyfrowej może być załączona w formie pliku rastrowego lub wektorowego.

Pozwolenie wodnoprawne to wariant uprawnienia przekazywanego w drodze decyzji przez urzędy władzy państwowej. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego daje możliwość na korzystanie spośród wód, tworzenie urządzeń i struktur wodnych i również inne zajęcia, jakie mogą wywierać nacisk na wygląd wód. Pozwolenie wodnoprawne rozpowszechniane jest w drodze decyzji administracyjnej na podwalinie m.in. operatu wodnoprawnego.

Operat Wodnoprawny dla Ustrzyk Dolnych

Operat Wodnoprawny Ustrzyki Dolne

Wykonujemy Operaty Wodnoprawne na terenie Ustrzyk Dolnych i powiatu Bieszczadzkiego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów ofe­rujemy spo­rzą­dze­nie pełnej  doku­men­tacji w celu uzy­ska­nia pozwo­le­nia wod­no­praw­nego, co oznacza zgodę władz na korzystanie z wód.

W ramach naszych usług wyko­nu­jemy ope­raty wod­no­prawne na terenie Ustrzyk Dolnych i powiecie Bieszczadzkim. Ponadto kom­ple­tu­jemy wszystkie niezbędne doku­menty oraz spełniamy wszystkie powinności przed orga­nami admi­ni­stra­cji Pań­stwo­wej.

Jak zlecić wykonanie operatu wodnoprawnego w Ustrzykach Dolnych?

Napisz na adres mailowy: operaty@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_428. Realizujemy usługi na terenie całego kraju, jednak naszą domeną jest Podkarpacie. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%.

Uwaga! na naszej stronie nie znajdziesz nigdzie indziej informacji na temat operatów wodnoprawnych, wszelkich informacji możesz zasięgnąć telefonicznie bądź mailowo!

Pozostałe informacje

Sprawdź inne nasze usługi, być może oprócz obowiązkowego operatu wodnoprawnego możemy dla Państwa wykonać usługę kamerą termowizyjną.

Operat Wodnoprawny Ustrzyki DolneOperat Wodnoprawny Ustrzyki DolneOperat Wodnoprawny Ustrzyki DolneOperat Wodnoprawny Ustrzyki Dolne

Powiat bieszczadzki – powiat w Polsce, w województwie podkarpackim z siedzibą w Ustrzykach Dolnych. Jest najrzadziej zaludnionym powiatem w Polsce (19,46 os/km²). Stanowi fragment dawnego województwa krośnieńskiego. Został utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. W 2002 roku wydzielono z niego powiat leski [Wikipedia].

Ustrzyki Dolne – miasto w województwie podkarpackim, siedziba powiatu bieszczadzkiego, położone nad rzeką Strwiąż. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Ustrzyki Dolne. W latach 1944–1951 miasto należało do ZSRR (wróciło do Polski w ramach umowy o zmianie granic). W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. krośnieńskiego. Leży na wysokości ok. 480 m n.p.m., na trasie małej i dużej pętli bieszczadzkiej. Według danych z 31 grudnia 2014 r. miasto miało 9383 mieszkańców [Wikipedia].

Operat Wodnoprawny – podstawowy dokument dołączany do wniosku o pozwolenie wodnoprawne. Niniejszy dokument sporządza się w formie opisowej na papierze oraz w formie elektronicznej. Część graficzna w postaci cyfrowej może być załączona w postaci pliku rastrowego lub wektorowego.

Przepisy karne dot. operatów wodnoprawnych – przykładowo każe grzywny podlega każdy kto:

 • wykonuje w pobliżu urządzeń wodnych lub pomiarowych roboty lub czynności zagrażające tym urządzeniom,
 • bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym korzysta z wody lub wykonuje urządzenia wodne albo inne czynności wymagające pozwolenia wodnoprawnego
 • nie wykonuje obowiązków określonych w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie lub cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego,
 • nie stosuje się, jeżeli korzystanie z wód dotyczy wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi albo do urządzeń kanalizacyjnych,
 • zmienia stan wody na gruncie,
 • grodzi nieruchomości przyległe do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu
 • to tylko niektóre z przypadków opisanych w Prawie Wodnym

Operat Wodnoprawny dla Polańczyka

Operat Wodnoprawny Polańczyk

Wykonujemy Operaty Wodnoprawne na terenie Polańczyka i powiatu Leskiego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów ofe­rujemy spo­rzą­dze­nie pełnej  doku­men­tacji w celu uzy­ska­nia pozwo­le­nia wod­no­praw­nego, co oznacza zgodę władz na korzystanie z wód.

W ramach naszych usług wyko­nu­jemy ope­raty wod­no­prawne na terenie Polańczyka i w powiecie Leskim. Ponadto kom­ple­tu­jemy wszystkie niezbędne doku­menty oraz spełniamy wszystkie powinności przed orga­nami admi­ni­stra­cji Pań­stwo­wej.

Jak zlecić wykonanie operatu wodnoprawnego w Polańczyku

Napisz na adres mailowy: operaty@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_428. Realizujemy usługi na terenie całego kraju, jednak naszą domeną jest Podkarpacie. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%.

Uwaga! na naszej stronie nie znajdziesz nigdzie indziej informacji na temat operatów wodnoprawnych, wszelkich informacji możesz zasięgnąć telefonicznie bądź mailowo!

Pozostałe informacje

Sprawdź inne nasze usługi, być może oprócz obowiązkowego operatu wodnoprawnego możemy dla Państwa wykonać usługę kamerą termowizyjną.

Operat Wodnoprawny PolańczykOperat Wodnoprawny PolańczykOperat Wodnoprawny PolańczykOperat Wodnoprawny Polańczyk

Polańczyk – wieś wczasowo-uzdrowiskowa w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie leskim, w gminie Solina. Od 30 grudnia 1999 Polańczyk jest siedzibą władz gminy Solina (wcześniej siedzibą była Solina). Położony na zachodnim brzegu Jeziora Solińskiego. Przy obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 894 znajduje się rzymskokatolicki kościół parafialny pw. NMP Królowej Polski. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa krośnieńskiego [Wikipedia].

Powódź – tłumaczy się poprzez to okresowe pokrycie przez wodę obszaru, który w regularnych warunkach nie zostaje zalany wodą, w szczególności doprowadzone poprzez wezbranie wody w ciekach naturalnych, zasobnikach wodnych a również kanałach;

Powiat leski – powiat w Polsce (województwo podkarpackie), utworzony w 2002 z części powiatu bieszczadzkiego. Jego siedzibą jest miasto Lesko. Powiat od południa graniczy ze słowackim krajem preszowskim, od zachodu – z powiatem sanockim, a od wschodu – z powiatem bieszczadzkim. Podstawowe gałęzie gospodarki to rolnictwo i turystyka [Wikipedia].

Spółki wodne i związki wałowe – formy organizacji, które nie pracują w zamyśle uzyskania dochodu, zrzeszają osoby fizyczne lub prawne a także mają na celu zaspokajanie wskazanych ustawą potrzeb w sferze zarządzania wodami.

Substancje wyjątkowo niekorzystne dla otoczenia wodnego – materiały bądź grupy substancji, jakie są toksyczne, wytrzymałe a także skłonne do bioakumulacji, tudzież także różne substancje albo grupy substancji, których stan występowania jest niepokojący;

Ścieki przemysłowe – to ścieki powstałe w związku z powodowaną przez zakład działalnością handlową, gospodarczą, składową, transportową albo usługową, wypuszczane urządzeniami ściekowymi owego zakładu;

Operat Wodnoprawny dla Brzozowa

Operat Wodnoprawny Brzozów

Wykonujemy Operaty Wodnoprawne na terenie Brzozowa i powiatu Brzozowskiego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów ofe­rujemy spo­rzą­dze­nie pełnej  doku­men­tacji w celu uzy­ska­nia pozwo­le­nia wod­no­praw­nego, co oznacza zgodę władz na korzystanie z wód.

W ramach naszych usług wyko­nu­jemy ope­raty wod­no­prawne na terenie Brzozowa i powiecie Brzozowskim. Ponadto kom­ple­tu­jemy wszystkie niezbędne doku­menty oraz spełniamy wszystkie powinności przed orga­nami admi­ni­stra­cji Pań­stwo­wej.

Jak zlecić wykonanie operatu wodnoprawnego w Brzozowie

Napisz na adres mailowy: operaty@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_428. Realizujemy usługi na terenie całego kraju, jednak naszą domeną jest Podkarpacie. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%.

Uwaga! na naszej stronie nie znajdziesz nigdzie indziej informacji na temat operatów wodnoprawnych, wszelkich informacji możesz zasięgnąć telefonicznie bądź mailowo!

Pozostałe informacje

Sprawdź inne nasze usługi, być może oprócz obowiązkowego operatu wodnoprawnego możemy dla Państwa wykonać usługę kamerą termowizyjną.

Operat Wodnoprawny BrzozówOperat Wodnoprawny BrzozówOperat Wodnoprawny BrzozówOperat Wodnoprawny Brzozów

Brzozów – miasto w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, siedziba powiatu brzozowskiego. Miasto jest położone centralnie na Pogórzu Dynowskim, nad rzeką Stobnicą. Przez Brzozów przebiega droga wojewódzka nr 886 z Domaradza w kierunku Sanoka [Wikipedia]. Według danych z 31 grudnia 2009 r. miasto miało 7836 mieszkańców.

Operat Wodnoprawny – podstawowy dokument dołączany do projektu o pozwolenie wodnoprawne. Niniejszy dokument tworzy się w postaci opisowej na druku a także w postaci cyfrowej. Część graficzna w postaci cyfrowej może być załączona w postaci pliku rastrowego lub wektorowego.

Powiat brzozowski – polski powiat znajdujący się w środkowej części województwa podkarpackiego, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Brzozów, będące jedynym miastem w powiecie [Wikipedia].

Rzeka – zwykły, zwierzchni ciek płynący w wyżłobionym przez degradację rzeczną dnie, miarowo zalewający dorzecze. Decyduje się, iż rzekę stanowi ciek o wielkości dorzecza powyżej 100 km².

Budownictwo wodne – polega na wykonywaniu oraz wspieraniu urządzeń wodnych. Przy planowaniu, wykonywaniu oraz utrzymywaniu urządzeń wodnych należy stosować zasadę zrównoważonego rozwoju, zaś w szczególności utrzymaniem zdrowego stanu wód a także charakterystycznych dla nich biocenoz, potrzebą zachowania istniejącej rzeźby terenu jak i biologicznych warunków w środowisku wodnym i na obszarach podmokłych.

Pozwolenie wodnoprawne – rodzaj zezwolenia udostępnianego w drodze decyzji przez urzędy. Dyspozycja przyzwolenia wodnoprawnego zezwala na korzystanie z wód, stawianie urządzeń i konstrukcji wodnych i również inne zajęcia, które mogą tworzyć wpływ na wygląd wód. Pozwolenie wodnoprawne wystawiane jest w drodze woli administracyjnej na bazie m.in. operatu wodnoprawnego.