TELEWIZJA POLSKA S.A.

Tramwaje Śląskie S.A.

TVN S.A.

Politechnika Krakowska

Sodexo Polska

Polplast-Polska

ALPHA TECHNOLOGY

SELENA FM S.A.

WYTWÓRNIA PODKŁADÓW STRUNOBETONOWYCH

BOCCARD POLSKA

Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ

HOTEL ARŁAMÓW S.A.

EN-POL

„ROYALPACK, TATAR”

Termowizja na najlepszym sprzęcie

Badania termowizyjne i pomiary termowizyjne świadczyliśmy m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Kontrola termowizyjna stosowana w przemyśle to nowoczesny sposób sprawdzenia aktualnego stanu urządzeń energetycznych, przegrzewów instalacji oraz izolacji bloków energetycznych i zbiorników. Każda inwestycja w przemyśle obliczona jest na zysk, aby zminimalizować straty należy na bieżąco wykonywać prace remontowe. Jeśli w XXI wieku istnieje skuteczna i szybka metoda aby nie przerywając pracy zakładu sprawdzić co zepsuje się w najbliższym czasie i gdzie można zaoszczędzić to z pewnością jest nią nasza kontrola termowizyjna. Mamy bogate doświadczenie w energetyce, przemyśle ciężkim, produkcji elementów z tworzyw oraz pracy na planie filmowym. Tak różnorodne zagadnienia wymagają ludzi zaangażowanych w swoją pracę.

Termowizja w Przemyśle – wybierz temat:

Wykonujemy badania termowizyjne w Elektrociepłowniach

Kontrola termowizyjna bloków energetycznych, palników, rurociągów jest wykonywana najczęściej po zakończeniu prac termomodernizacyjnych w celu oceny jakości prac wykonawcy.Termowizja bloków energetycznych, palników i rurociągów w Elektrociepłowniach

Badania termowizyjne wykonujemy w oparciu o polskie normy PN-EN 13187:2001

 • Kontrola termowizyjna izolacji bloku energetycznego o mocy zainstalowanej brutto od 50 do 1075 MW
 • Sprawdzenie izolacji termicznej zabezpieczonej płaszczem z blachy OC
 • Kontrola kanałów wylotowych spalin
 • Weryfikacja instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR) kotłów blokowych w Elektrociepłowni
 • Lokalizacja źródeł przegrzewów ciepła ponad referencyjną temperaturę wskazaną w umowie
 • Przegląd termowizyjny stanu izolacji akumulatorów ciepła w elektrociepłowniach
 • Pomoc w doborze izolacji termicznej
 • Badania kamerą termowizyjną ścian kotła w Elektrowni wraz z opracowaniem analizy przy pomocy programu
 • Badania kotłów wodnych, w tym ocenę ich efektywności energetycznej
 • Przeprowadzenie badania termowizyjnego obmurza kotła oraz porównanie uzyskanych wyników pomiarów z pomiarami wykonanymi na kotle przed remontem kapitalnym w latach ubiegłych. Wyniki badań należy przedstawić w formie raportów.
 • Wykonanie serii termogramów mających zawierać obraz cieplny wszystkich badanych powierzchni kotła oraz dane analityczne i opisy (punkty, profile).
 • Termowizyj instalacji fotowoltaicznej naziemnej oraz termowizja fotowoltaiki za pomocą drona wyposażonego w kamerę termowizyjną
 • Analizę instalacji parowej za pomocą metody termowizyjnej
 • Wykonanie pomiarów termowizyjnych obmurza kotła energetycznego, sporządzenie sprawozdania z pomiarów termowizyjnych gorącej części kotła z odniesieniem zarejestrowanych podwyższonych temperatur do stanu faktycznego obmurza oraz wykonanie obliczeń cieplnych dla alternatywnych wariantów zabudowy ścian cyklonów
 • Przegląd termowizyjny rurociągów
 • Przegląd termowizyjny maszyn i urządzeń
 • Przegląd termowizyjny chłodni
 • Badania Termowizyjne w Przemyśle
 • Świadczenie usług w zakresie wykonania badań nieniszczących złączy spawanych gazociągów oraz innych urządzeń ciśnieniowych
 • Przebadanie przy użyciu kamery termowizyjnej wszystkich paneli fotowoltaicznych po ich zainstalowaniu i uruchomieniu, celem wykrycia mikropęknięć w ogniwach. W przypadku wykrycia mikropęknięć w ogniwach wykonamy szczegółowy raport termowizyjny z informacją na temat uszkodzonych paneli fotowoltaicznych.
 • Wykonanie opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej analizy przepływu ciepła dla bloku kogeneracji w oczyszczalni ścieków.
 • Badanie rozkładu temperatury na elementach instalacji z określeniem punktów największych strat ciepła, w tym oszacowanie współczynników przenikania ciepła dla zastosowanej izolacji cieplnej elementów rurociągów z oszacowaniem ilościowym ciepła traconego przez izolacje.
 • Określenie zastępczych współczynników przenikania ciepła dla poszczególnych elementów rurociągów z określeniem strat ciepła na nich występujących.
 • Weryfikacja jednorodności rozkładu temperatury za pomocą badania termowizyjnego. Pomiar wielopunktowy punktów równomiernie rozłożonych na badanym odcinku rurociągu, wykonanie dodatkowego pomiaru uśredniającego; pomiar z uwzględnieniem współczynnika emisyjności powierzchni rurociągu. W przypadku wykrycia mostków termicznych ich charakteryzacja oraz ocena wpływu na ogólną sprawność instalacji.
 • Obliczenia strat ciepła oparte o pomiar termowizyjny.
 • Badanie rozkładu temperatury na elementach instalacji wraz z określeniem punktów największych strat ciepła, w tym oszacowanie współczynników przenikania ciepła dla zastosowanej izolacji cieplnej elementów rurociągów z oszacowaniem ilościowym ciepła dla poszczególnych elementów rurociągów z określeniem strat ciepła na nich występujących.
 • Próba wykrycia mostków termicznych izolacji walczaka oraz ich charakteryzacja. Ocena wpływu na ogólną sprawność walczaka parowego.
 • Zebranie wszystkich danych i udostępnienie ich w formie wykresu, przygotowanie zbiorczego raportu dla każdej mierzonej instalacji, opracowanie powykonawcze ze wskazaniem źródła wykorzystania danych. Sposobu pomiaru i wykorzystanych urządzeń pomiarowych.

Wykonujemy badania termowizyjne Form Wtryskowych, Matryc, Detali i procesów produkcyjnych

Kontrola termiczna procesu produkcji wyprasek jest wykonywana najczęściej w celu zmniejszenia ilości detali nie mieszczących się w zadanej tolerancji. Termowizja wytwarzania detali pozwala nam zlokalizować anomalie termiczne występujące podczas produkcji przez co możemy podnieść całkowitą sprawność lini produkcyjnej.badanie kamerą termowizyjną, pomiary termowizyjne, termowizja kraków, termowizja tarnów, termowizja katowice, termowizja gliwice, termowizja bytom, termowizja sosnowiec, termowizja (2)

Termowizja matryc, wyprasek i form wtryskowych w Zakładach Produkcyjnych

Badania termowizyjne wykonujemy w oparciu o polskie normy

 • Kontrola termowizyjna procesu produkcji wyprasek
 • Sprawdzenie rozkładu temperatur na kanale dolotowym
 • Kontrola termiczna matrycy podczas pracy
 • Ciągły pomiar temperatury detalu w czasie
 • Pomiar termowizyjny części z tworzywa sztucznego wraz z rejestracją wyników
 • Badania temperatury uszczelniania pianki poliuretanowej
 • Pomiar procesu hartowania listwy
 • Kontrola termowizyjna w celach testowych nowych rozwiązań zastosowanych w istniejących maszynach.
 • Podgląd temperatury pracy na wyświetlaczu oraz rejestracja danych pomiarowych pracy pionowego noża oscylującego 6000/min, będącego elementem wykonawczym w cutterach wielowarstwowych
 • Rejestracja elementów urządzeń pracujących w temperaturach powyżej 450°C
 • Przeprowadzenie audytów energetycznych dla grup statków rybackich celem przygotowania systemu zarządzania eksploatacją w sposób przyjazny środowisku
 • Wykonanie stanowiska badawczego kamery termowizyjnej do badania konstrukcji mechanicznych, modelu maszyny parowej
 • Uruchomienie stanowiska do badań bezpieczeństwa termicznego i mechanicznego akumulatorów za pomocą kamery termowizyjnej
 • Realizacji pomiarów i diagnostyki maszyn i urządzeń z wykorzystaniem kamer termowizyjnych
 • Przeprowadzenie pomiarów rozkładu temperatur w czasie badań wyposażenia elektrycznego i elektronicznego oraz urządzeń oświetleniowychbadanie kamerą termowizyjną, pomiary termowizyjne, termowizja kraków, termowizja tarnów, termowizja katowice, termowizja gliwice, termowizja bytom, termowizja sosnowiec, termowizja (1)

Pomiary termowizyjne Urządzeń Energetycznych, Rozdzielnic, Transformatorów oraz instalacji oświetleniowej

Pomiar kamerą termowizyjną obciążonych urządzeń energetycznych ma na celu przeciwdziałanie awarią oraz ich systematyczne przewidywanie. Kontrola również pomaga obniżyć koszty ubezpieczenia zakładu produkcyjnego i jest wymagana przez firmy ubezpieczeniowe. Pomiar umożliwia szybkie zlokalizowanie przegrzewów na łącznikach oraz ponadnormatywnych temperatur urządzeń np. silników, łożysk nawet podczas pracy urządzenia.Pomiar termowizyjny transformatorów, rozdzielnic, szaf rozdzielczych oraz instalacji oświetleniowej

Badania termowizyjne wykonujemy w oparciu o polskie normy

 • Wykonanie termowizji instalacji oświetleniowej
 • Termowizyjne inst. fotowoltaicznej
 • Termowizja rozdzielni głównych w budynkach
 • Wykonanie badań termowizyjnych złącz w rozdzielniach elektrycznych zakładu
 • Wykonanie badania termowizyjnego rozdzielni elektrycznych średniego i niskiego napięcia
 • Pomiar termowizyjny transformatora 400 kA oraz szyny w stacji transformatorowej 20kV/0,4kV.
 • Kontrola termowizyjna odbiorników energii elektrycznej, np.: Silniki: 40kW, 21kW, 75kW – silniki w sprężarkach.
 • Termowizja szaf zasilających w hali produkcyjnej oraz ich przyłącza
 • Przeprowadzenie analizy termowizyjnej rozdzielni piętrowych
 • Oględziny stanu technicznego rozdzielnic elektroenergetycznych średnich i niskich napięć, silników elektrycznych i innych urządzeń typu bezpieczniki mocy, wyłączniki za pomocą kamery termowizyjnej
 • Badanie termowizyjne rozdzielni głównej i trzech transformatorów
 • Kompleksowa analiza termowizyjna całego zakładu: analiza urządzeń będących w ruchu, są to układy głównie składające się z przenośników taśmowych (m.in. analiza rolek jednych, wał jezdny, napędowy, silniki) inne urządzenia, m.in. sita, młyny, urządzenia obrotowe. Celem badania jest sprawdzenie poprawności temperatur elementów obrotowych. Zgłaszanie na bieżąco przez obsługę techniczną do przydzielonego Opiekuna potencjalnych zagrożeń.
 • Sprawdzenie opraw oświetleniowych i instalacji oświetleniowej pod kątem zagrożeń pożarowych
 • Kontrole systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji
 • Pomiary prowadzone na urządzeniach w stacjach elektroenergetycznych
 • Przegląd rozdzielni elektrycznych (Termowizja szaf rozdzielczych, Termowizja szynoprzewodów)
 • Przegląd linii przesyłowych i transformatorów
 • Badania Termowizyjne w Przemyśle
 • Usługa kontroli termowizyjnej systemów niskoprądowych oraz stacji trafo. Sprawdzenie stanu bezpieczników i podłączeń elektrycznych. Sporządzenie raportu z dokonanych oględzin wraz z naniesionymi wszystkimi wykonanymi czynnościami oraz wykrytymi usterkami.
 • Okresowe badanie urządzeń energetycznych kamerą termowizyjna. Lokalizowanie i dokumentowanie wykrytych uszkodzeń przy użyciu termowizji. Przegląd zakończony raportem serwisowym. Pozostawanie w gotowości do świadczenia prac na rzecz zamawiającego.
 • Badania kamerą termowizyjną po zakończeniu montażu połączeń elektrycznych, modułów fotowoltaicznych, puszek przyłączeniowych itp.


Wsparcie produkcji filmowych, audycji telewizyjnej oraz pokazów produktowych za pomocą termowizji

Podczas przygotowania audycji telewizyjnej o termowizji nagrywamy i przygotowujemy odpowiednie materiały. Wiemy jak pokazać technologię termowizji oraz sporządzone materiały aby końcowe nagrania były atrakcyjne i łatwe do przyswojenia dla widzów. Mamy doświadczenie we współpracy z TVP, TVN oraz kilkoma stacjami lokalnymi. Oprócz bogatego doświadczenia oferujemy wykorzystania jednej z najlepszych kamer termowizyjnych w Polsce. Dzięki naszemu podejściu i znajomości trików jesteśmy w stanie obejść większość ograniczeń jakie posiada materiał sporządzony za pomocą kamer termowizyjnych i wycisnąć z niego to co najlepsze.Pomiar termowizyjny transformatorów, rozdzielnic, szaf rozdzielczych oraz instalacji oświetleniowej

Nagrania termowizyjne wykonujemy w oparciu o bogate doświadczenie

 • Przygotowanie nagrań oraz zapewnienie doświadczonej obsługi na potrzeby realizacji nagrań i audycji
 • Wykonanie pokazu produktowego która pokazywałaby przewagę produktu nad konkurencją w czasie bieżącym. Przewagą jest wyższa izolacyjność naszej izolacji, co można pokazać właśnie dzięki kamerze termowizyjnej.
 • Prezentacje produktowe np. dla zamkniętej grupy klientów z Chin
 • Realizacja nagrania wideo w termowizji na potrzeby programu telewizyjnego
 • Wykonanie kamerowania sieci kanałów o długości około 42m i 160m w okolicach Wrocławia
 • Wykonanie stanowiska składającego się z kamery termowizyjnej, oprogramowania i profesjonalnej obsługi na potrzeby pokazu produktowego. Urządzenie  służące firmie BATlab do oceny stanu technicznego maszyn z możliwością transmisji obrazu w czasie rzeczywistym.
 • Przeprowadzenie rozpoznawania terenu podczas prowadzenia działań poszukiwawczych.
 • Montaż i uruchomienie z weryfikacją parametrów stanowiska do pokazów z kamerą termowizyjną oraz zorganizowanie oprawy fotograficznej