Operat Wodnoprawny dla Sanoka

Operat Wodnoprawny Sanok

Wykonujemy Operaty Wodnoprawne na terenie Sanoka i powiatu Sanockiego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów ofe­rujemy spo­rzą­dze­nie pełnej  doku­men­tacji w celu uzy­ska­nia pozwo­le­nia wod­no­praw­nego, co oznacza zgodę władz na korzystanie z wód.

W ramach naszych usług wyko­nu­jemy ope­raty wod­no­prawne na terenie Sanoka i powiecie Sanockim. Ponadto kom­ple­tu­jemy wszystkie niezbędne doku­menty oraz spełniamy wszystkie powinności przed orga­nami admi­ni­stra­cji Pań­stwo­wej.

Jak zlecić wykonanie operatu wodnoprawnego w Sanoku

Napisz na adres mailowy: operaty@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_428. Realizujemy usługi na terenie całego kraju, jednak naszą domeną jest Podkarpacie. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%.

Uwaga! na naszej stronie nie znajdziesz nigdzie indziej informacji na temat operatów wodnoprawnych, wszelkich informacji możesz zasięgnąć telefonicznie bądź mailowo!

Pozostałe informacje

Sprawdź inne nasze usługi, być może oprócz obowiązkowego operatu wodnoprawnego możemy dla Państwa wykonać usługę kamerą termowizyjną.

Operat Wodnoprawny Sanok Operat Wodnoprawny Sanok Operat Wodnoprawny Sanok Operat Wodnoprawny Sanok

Sanok (pełna nazwa Królewskie Wolne Miasto Sanok) – miasto powiatowe w województwie podkarpackim. Położone w dolinie Sanu, w Kotlinie Sanockiej, w Euroregionie Karpackim. Wchodzi w skład powiatu sanockiego, jest także siedzibą gminy wiejskiej Sanok, jednak do niej nie należy. Jest jednym z najdalej wysuniętych na południowy wschód ośrodków miejskich Polski, z rozwiniętym przemysłem chemicznym. Powiat sanocki wraz z krośnieńskim jest jednym z najstarszych ośrodków górnictwa naftowego na świecie, rafineria oraz kopalnie ropy naftowej istniały tu przed rokiem 1884. Odbywają się tu imprezy kulturalne, sportowe i rozrywkowe o charakterze krajowym i europejskim. Patronem miasta jest Archanioł Michał, a od roku 2006 również św. Zygmunt Gorazdowski [Wikipedia].

Powiat sanocki – powiat w Polsce (południowo-wschodnia część województwa podkarpackiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Sanok. Od wschodu graniczy z powiatem leskim, od południa ze słowackim powiatem Medzilaborce kraju preszowskiego [Wikipedia].

Wody graniczne – definiuje się poprzez to wody, którymi przebiega granica państwa, lub wody w tych miejscach, w których są one przecięte granicą państwa;

Wody podziemne – definiuje się poprzez to wszelkie wody znajdujące się pod nawierzchnią gleby, w tym wody gruntowe będące w bezpośredniej łączności z gruntem;

Operat Wodnoprawny – podstawowy dokument dodawany do wniosku o pozwolenie wodnoprawne. Niniejszy dokument przygotowuje się w postaci opisowej na druku oraz w postaci cyfrowej. Część graficzna w formie cyfrowej może być załączona w formie pliku rastrowego lub wektorowego.

Pozwolenie wodnoprawne to wariant uprawnienia przekazywanego w drodze decyzji przez urzędy władzy państwowej. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego daje możliwość na korzystanie spośród wód, tworzenie urządzeń i struktur wodnych i również inne zajęcia, jakie mogą wywierać nacisk na wygląd wód. Pozwolenie wodnoprawne rozpowszechniane jest w drodze decyzji administracyjnej na podwalinie m.in. operatu wodnoprawnego.